Вийшов випуск № 1(1) науково-практичного журналу “Освітня аналітика України”

Державна наукова установа “Інститут освітньої аналітики” ініціював (як засновник та видавець водночас) роботу щодо налагодження на постійній основі випуску науково-практичного журналу “Освітня аналітика України” (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 22862-12762р від 28.08.2017).

На сьогодні до редакційної колегії науково-практичного журналу входять: Лондар Сергій Леонідович, д-р екон. наук, проф. (головний редактор); Бахрушин Володимир Євгенович, д-р, фіз-мат. наук, проф.; Гриневич Лілія Михайлівна, канд. пед. наук, доц.; Гапон Валентина Василівна, канд. пед. наук; Ґулова Лєнка, Ph. D; Денисюк Оксана Яківна (заступник головного редактора); Затонацька Тетяна Георгіївна, д-р екон. наук, доц.; Девемі Жан-Франсуа; Ковтунець Володимир Віталійович, канд. фіз-мат. наук, доц.; Колосова Вікторія Павлівна, канд. екон. наук, доц.; Кононенко Юрій Григорович; Корнєєва Тетяна, Ph. D, проф.; Криштоф Світлана Дмитрівна, канд. пед. наук, ст. наук. співробітник; Кузнєцов Костянтин Володимирович, канд. наук з держ. упр. (заступник головного редактора); Кучинський Микола Сигізмундович; Лєснікова Марина Валентинівна, канд. екон. наук, ст. наук. співробітник; Литвинчук Андрій Олександрович, канд., екон. наук (заступник головного редактора); Мельник Сергій Вікторович, канд. екон. наук, доц.; Полянський Павло Броніславович, канд. іст. наук., доц., Раков Сергій Анатолійович, д-р пед. наук, доц.; Рашкевич Юрій Михайлович, д. т. н., проф., Терещенко Ганна Миколаївна, канд., екон. наук, ст. наук. співробітник (відповідальний секретар); Хобзей Павло Кузьмович, канд. фіз-мат. наук; Шаров Олег Ігорович, канд. фіз-мат. наук, доц.; Шевцов Андрій Гаррієвич, д-р пед. наук, проф.; Шіп Радім, Ph. D; Чумак Оксана Володимирівна, канд, екон. наук, доц.

Великою честю для Інституту є те, що Міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич підтримала ініціативу щодо створення журналу та написала до нього вступне слово, яке цитуємо нижче.

“Реформа освіти є одним із ключових елементів перетворень, що на сьогодні здійснюються урядом України для імплементації євроінтеграційного процесу. Освітнє реформування має забезпечити входження до європейського та світового освітнього простору, покращення процесу надання освітніх послуг, рівний доступ громадян до якісної освіти, модернізацію її змісту відповідно до потреб сучасного ринку праці.

Успішне впровадження освітньої реформи неможливе без сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення. Адже управлінські рішення будуть більш виваженими, якщо ухвалюватимуться на підставі достовірної галузевої статистики та аналітичних досліджень, а імплементація прийнятих рішень здійснюватиметься із застосуванням комплексного моніторингу.

Сучасна міжнародна практика збору та обробки статистичної інформації у сфері освіти охоплює доволі широкий спектр показників для найрізноманітніших освітніх напрямів – від стану дошкільної, середньої, професійно-технічної, вищої освіти до виявлення зв’язку рівня освіти індивіда з потребами ринку праці, доходами населення тощо. Створені в різних країнах, зокрема Європейського Союзу, інформаційно-аналітичні бази дають змогу формувати успішну освітню політику, вчасно реагувати на проблеми, які виникають.

В Україні інформаційно-аналітична складова управління освітою застосовується поки що недостатньо. Це пов’язано з тим, що освітня статистика в Україні на сьогодні все ще є дезінтегрованою, недостатньо комплексною та повною, нею не передбачено ряд показників, необхідних, зокрема, для фінансового управління сферою освіти тощо. Тому розвиток освітньої статистики в Україні, приведення її у відповідність із міжнародними стандартами, формування освітньої аналітики на цій основі є вкрай важливим завданням, яке визначено Міністерством освіти і науки України. Виконання цього завдання покладено на Державну наукову установу «Інститут освітньої аналітики».

Інститут ініціює заснування журналу «Освітня аналітика України» з метою розвитку освітньої статистики, вдосконалення методології збирання, обробки та аналізу освітньої інформації. Створення цього видання є важливим кроком у процесі розбудови системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління українською освітою. Журнал “Освітня аналітика України” має стати платформою для фахових дискусій, обміну думками науковців та практиків з питань розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення управління системою освіти на всіх її рівнях, детального аналізу міжнародного досвіду з цих питань. Сподіваємося, що зміст журналу приверне увагу широкого кола фахівців-освітян як в Україні, так і за кордоном”.