Литвинчук Андрій Олександрович

В.о. директора

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2015)

Вчене звання: старший дослідник (2023)

Освіта: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (2006–2011), спеціальність «Фінанси» (денна форма навчання), закінчив магістратуру та отримав диплом з відзнакою. Нагороджений академічною стипендією Кабінету Міністрів України; у грудні 2011 року закінчив курс дистанційного навчання Віртуального університету Міністерства фінансів України зі знань Стандарту МФУ 75.1-00013480-29.12:2010 «Управління інноваційними проєктами та програмами. Методологія»; закінчив навчання в НТУУ «КПІ» (2014), кваліфікація спеціаліста по напрямку «Право» (заочна форма навчання); закінчив аспірантуру ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України (2015) і захистив кандидатську дисертацію на тему «Ресурсно-екологічне оподаткування як фактор сталого розвитку України».

Досвід роботи:

 • 2007-2008 – «Банк Ренесанс Капітал» Київ. Спеціаліст кредитного аналізу відділу нецільових продаж операційного департаменту (виграв конкурс як найефективніший аналітик кварталу);
 • 2011-2017 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. Брав участь в розробці НДР «Моделі прийняття рішень при формуванні податкової політики в Україні», «Середньострокове прогнозування доходів зведеного бюджету України» для Міністерства фінансів України. Мав пряме відношення до Віртуального університету Міністерства фінансів України (2011-2013) та Центру розвитку компетенції працівників фінансової сфери ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, де серед основних обов’язків була також відповідальність за визначення відповідності кваліфікації працівників займаним ними посадам;
 • 2017-19.09.2023 – заступник директора Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики»;
 • з 20.09.2023 – в.о. директора Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики».

Наукові інтереси: економетричне моделювання і прогнозування, інформаційні системи, статистичний аналіз, управління інноваційними проєктами і програмами, механізми фінансування освіти і науки.

Входить до складу редакційної колегії та є заступником головного редактора науково-практичного журналу «Освітня аналітика України».

Є автором більш ніж 70 наукових праць (науково-дослідних робіт, монографій, наукових статей, тез, доповідей), має більше 20 публікацій у фахових виданнях, у т.ч. у Scopus та Web of Science.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7523-558X

Scopus ID: 57224135123

 

Лондар Сергій Леонідович

Перший заступник директора з наукової роботи 

Науковий ступінь: доктор економічних наук (2003)

Вчене звання: професор кафедри банківської справи (2005)

Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України (2021)

Освіта: вища, закінчив фізичний (радіофізика і електроніка, 1979) та економічний (фінанси і кредит, 1999) факультет Львівського державного (національного) університету ім. Івана Франка. У 2002 році захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук «Моделі прийняття рішень з вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України».

Досвід роботи:

 • 1979-1996 – старший лаборант, інженер НДС, аспірант, асистент, доцент Львівського державного (національного) університету імені Івана Франка;
 • 1996-2002 – завідувач науково-методичного відділу, проректор з наукової роботи Львівського державного фінансово-економічного інституту Міністерства фінансів України;
 • 2002-2003 – заступник начальника Управління зведеного аналізу виконання бюджету Міністерства фінансів України;
 • 2003-2004 – завідувач кафедри банківської справи Європейського університету;
 • 2004-2005 – проректор з навчально-організаційної роботи, завідувач кафедри фінансів Українського державного університету економіки і фінансів;
 • 2005-2007 – ректор Українського державного університету економіки і фінансів, підпорядкованого Міністерству фінансів України;
 • 2008-2016 – віце-президент ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України;
 • 2017-18.03.2023 – директор Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики»;
 • 19.03.2023-19.09.2023 – в.о. директора Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики»;
 • з 26.09.2023 – перший заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики».

Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання у сфері державних фінансів, дослідження шляхів оптимізації фіскальної політики, економіко-математичне моделювання механізмів фінансування освіти і науки в контексті розвитку людського капіталу в Україні.

Впродовж останніх років розвивається підхід щодо вдосконалення управління освітою на основі доказових даних освітньої статистики та аналітики. Розроблено методологічні підходи щодо вдосконалення інструментарію збору, оброблення, поширення освітньої інформації, необхідної для управління, із залученням  сучасних інформаційних систем національного рівня ПАТ АІКОМ, АС ІРЦ, вдосконалена методологія створення відповідних баз освітніх даних, які широко використовуються в роботі підрозділів Міністерства освіти і науки України.

Головний редактор фахового видання «Освітня аналітика України», член редакційної колегії журналу «Фінанси України»,  рецензент  журналу «Journal of Finance and Accounting».

Взяв активну участь  у розробленні Закону України «Про вищу освіту» та Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Є автором більш ніж 200 наукових праць (монографій, наукових статей, тез, доповідей), має більше 110 публікацій у фахових виданнях, у т.ч. 22 монографій та навчальних посібників, має 8 публікацій у Scopus та Web of Science.

Під керівництвом проф. Лондара С.Л. захищено 3 докторські та 9 кандидатських дисертацій.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1838-288X

Scopus ID: 6506945062

 

Кир’янов Андрій Вячеславович
Заступник директора з науково-проектної роботи та IT

Освіта: Вища, закінчив Національний технічний університет України «КПІ»,  навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного та системного аналізу», спеціальність «Інтелектуальні системи прийняття» (денна форма навчання, 1998-2003), спеціаліст; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціальність «Освітні вимірювання» (2011-2013), магістр.

Досвід роботи:

 • 2001-2006 – Управління Державного казначейства в Київській області, м. Київ, Україна. Начальник Розрахункової Палати. Основні напрямки діяльності: створення програмного забезпечення та інтеграція до автоматичних банківських систем; автоматизація процесів проведення банківського дня;
 • 2006-2007 – Головне Управління Державного казначейства України в м. Києві, м. Київ, Україна. Начальник Управління інформаційних технологій. Основні напрямки діяльності: технічний та бухгалтерський супровід операційних дій банку; Інтеграція в єдину інформаційно-обчислювальну систему районних управлінь Державного казначейства в м. Києві; Автоматизація роботи та централізація обслуговування українських митниць;
 • 2007-2015 – Український центр оцінювання якості освіти, м. Київ, Україна. Начальник відділу збору та обробки інформації. Основні напрямки діяльності: технічне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання; аналіз та розробка технологічної документації щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання; візуалізація та представлення результатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • 2015-2021 – Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики», м. Київ, Україна. Начальник відділу адміністрування освітніх інформаційних  систем. Основні напрямки діяльності: контроль якості  статистичних даних, розробка алгоритмів для аналізу даних, технічний супровід та адміністрування респондентів  статистичної звітності (заклади дошкільної, загальної  середньої та професійно-технічної  освіти); адміністрування баз даних обробки статистичної інформації; розробка та введення в дослідну експлуатацію програмно-апаратного комплексу ”АІКОМ”; розробка механізмів взаємодії та інтероперабельності існуючих освітянських систем;
 • з 2022 – заступник директора з науково-проектної роботи та IT Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики».

Наукові інтереси: інформаційні системи, статистичний аналіз, управління інноваційними проєктами і програмами, механізми цифровізації освіти.

Є автором більш ніж 15 наукових праць (науково-дослідних робіт, монографій, наукових статей, тез, доповідей).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0452-7689

 

Терещенко Ганна Миколаївна

Заступник директора з науково-організаційної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2005)

Вчене звання: старший науковий співробітник (2009)

Освіта: вища, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1992–1997), економічний факультет, спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит». У 2001 р. закінчила навчання в аспірантурі Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України, у 2005 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Регулювання ринку цінних паперів». У 2009 р. отримала вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності гроші, фінанси і кредит.

Досвід роботи:

 • вересень 1997 – лютий 2000 – викладач Київського технологічного технікуму (викладання предметів: «Теорія фінансів», «Фінанси підприємств», «Банківська справа», «Біржова діяльність»);
 • вересень 2001 – грудень 2002 – провідний економіст, грудень 2002 – березень 2004 – науковий співробітник, березень 2004 – травень 2007 – старший науковий співробітник Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України;
 • вересень 2005 – червень 2007 – доцент кафедри фінансів Київського економічного інституту менеджменту;
 • травень 2006 – березень 2011 – заступник головного редактора, відповідальний секретар журналу «Фінанси України», травень 2007 – лютий 2011 – завідувач Відділу фінансових ринків та послуг, лютий 2011 – квітень 2015 – провідний науковий співробітник відділу фінансових ринків, квітень 2015 – квітень 2017 – завідувач Відділу фінансових ринків у ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України;
 • травень 2016 – серпень 2016 (за контрактом) – експерт (місцевий консультант) з питань впровадження гендерно орієнтованого бюджетування в бюджетні програми з охорони здоров’я для робочої групи Міністерства охорони здоров’я України (Проєкт «Гендерно орієнтоване бюджетування в Україні»);
 • квітень 2016 – квітень 2017 (за контрактом) – старший консультант з питань державного бюджету фінансової політики у Всеукраїнській громадській організації «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень»;
 • квітень 2017 – жовтень 2019 – учений секретар, з жовтня 2019 – заступник директора з науково-організаційної роботи ДНУ «Інститут освітньої аналітики».

Наукові інтереси: наукове обґрунтування розвитку системи освіти і науки України, зокрема в частині удосконалення механізмів та інструментів фінансування; розвиток людського капіталу (у т.ч. креативного класу); розвиток фінансового сектору, а також визначення напрямів підвищення фінансової грамотності населення; проєктне фінансування розвитку української економіки міжнародними фінансовими організаціями.

Входить до складу редакційної колегії та є заступником головного редактора науково-практичного журналу «Освітня аналітика України».

Є автором більш ніж 100 наукових праць (науково-дослідних робіт, монографій, наукових статей, тез, доповідей), має більше 50 публікацій у фахових виданнях, у т.ч. у Scopus та Web of Science.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9458-2843

Scopus ID: 57224135308