матеріали

Результати дослідження впровадження нових підходів до навчання в початковій школі (анкетування вчителів 3 класу)

11.11.2019

У звіті представлені результати моніторингового дослідження процесу впровадження нових підходів до навчання в початковій школі (V етап моніторингу – в контексті навчання учнів у 3 класі пілотних шкіл). Моніторингове дослідження проводилось Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» у співпраці з Міністерством освіти і науки України. П’ятий етап моніторингового дослідження тривав з 08 жовтня по 20 жовтня 2019 року. Мета дослідження полягала у визначенні особливостей процесу впровадження нових підходів до навчання в початковій школі.

У межах моніторингу застосовувалася кількісна стратегія збору даних, кінцевою метою якої є отримання статистично достовірних даних. У дослідженні брали участь 129 шкіл, які наказом МОН України були відібрані як пілотні. Респондентами виступали вчителі – учасники експерименту. Вибіркова сукупність вчителів була суцільною. Анкетування учителів – учасників дослідження відбувалося з застосуванням методу онлайн-анкетування та сервісу Google Forms.

Проведене дослідження виявило, що на третьому році експерименту простежується підвищення позитивної оцінки щодо тверджень про результати експерименту з упровадження нових підходів до навчання в початковій школі.

Загальнодержавне дослідження процесу запровадження Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти (анкетування вчителів початкової школи)

26.09.2019

Загальнодержавне дослідження процесу запровадження Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти проводилось у період з 15 по 25 липня 2019 року Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» за участі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Метою дослідження була фіксація перебігу реалізації реформи НУШ за перший рік її впровадження, і також виявлення зв’язків між рядом складових Нової української школи та очікуваними результатами навчання учнів.

Вибірка дослідження сформована на основі страти «місто-село». Респонденти дослідження – учителі початкової школи, які в 2018/2019 викладали в 1 класі, та батьки учнів, які в 2018/2019 навчалися в 1 класі. Дослідження проводилося за допомогою онлайн опитування у Google Forms. Проведене дослідження виявило, що загалом взаємодія учнів та дорослих (учителів та батьків учнів) на принципах педагогіки партнерства дає хороші навчальні результати, сприяє формуванню у першокласників позитивного ставлення до школи і навчання. Підтримання інтересу до навчання і бажання ходити до школи – один з викликів, на подолання якого спрямована концепція «Нова українська школа».

Дослідження виявило, що дітям подобалось і швидше подобалось ходити до школи. Серед основних мотивів, чому дитина із задоволенням відвідувала школу, – це вчитель/вчителька, яка подобалася, також – це нові друзі. Показником вдалого старту НУШ є ставлення батьків до нової школи, які в своїй більшості оцінили навчальні досягнення своєї дитини за різними компетенціями наприкінці першого класу як «дуже добре» і «досить добре».

Отримані за результатами проведеного дослідження дані стануть основою для визначення кореляційних зв’язків між компонентами НУШ для усунення ймовірних ризиків і покращення якості повної загальної середньої освіти.

 

Дослідження якості дошкільної освіти: складові освітнього середовища

23.07.2019

У аналітичному звіті представлені результати всеукраїнського дослідження якості дошкільної освіти. Дослідження проводилось Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» у співпраці з Міністерством освіти і науки України у період з 9 по 19 квітня 2019 року. Мета дослідження полягала у виявленні наявних матеріальних, технічних, людських ресурсів, які впливають на забезпечення якості дошкільної освіти в закладах.

У межах проведення дослідження якості дошкільної освіти застосовано дескриптивний план дослідження, що передбачав опис кількісно-якісних особливостей та характеристик предмету дослідження. Для збору первинної інформації використовувався опитувальний метод, а саме онлайн-анкетування за розробленими анкетами. Респондентами у дослідженні виступали директори, вихователі та батьки вихованців закладів дошкільної освіти. Обстеження проводилось на основі імовірнісної стратифікованої одноступеневої вибірки.

Проведене дослідження виявило, що загалом учасники освітнього процесу у закладах дошкільної освіти відзначають позитивні зміни та оцінюють освітній простір як якісний та комфортний для дітей. Натомість виникла необхідність проведення додаткових досліджень, які нададуть актуальну та ґрунтовну інформацію про процес впровадження якісної дошкільної освіти.

Моніторинг процесу впровадження нових підходів до навчання в початковій школі

23.07.2019

У звіті представлені результати моніторингового дослідження процесу впровадження нових підходів до навчання в початковій школі (ІІІ та ІV етапи моніторингу проводилися в контексті навчання учнів у 2 класі пілотних шкіл). Моніторингове дослідження проводилось Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» у співпраці з Міністерством освіти і науки України. Третій етап моніторингового дослідження тривав з 11 грудня 2018 року по 9 січня 2019 року, четвертий – з 22 травня по 4 червня 2019 року. Мета дослідження полягала у визначенні особливостей процесу впровадження нових підходів до навчання в початковій школі.

У межах моніторингу застосовувалася кількісна стратегія збору даних, кінцевою метою якої є отримання статистично надійних даних. У дослідженні брали участь 100 шкіл, які наказом МОН України були відібрані як пілотні. Респондентами виступали учасники освітнього процесу, а саме: директори, заступники директорів і вчителі. Вибіркова сукупність директорів, заступників директорів і вчителів є суцільною. З кожної області України передбачалося забезпечити анкетування 4 директорів, 4 заступників і 8 учителів із застосуванням методу онлайн-анкетування та сервісу Google Forms.

Проведене дослідження виявило, що наприкінці навчального року простежується підвищення позитивної оцінки щодо тверджень про результати експерименту з упровадження нових підходів до навчання в початковій школі.

Звіт «Аналітичне дослідження результатів вступних випробувань на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2018 році»

01.10.2018

У звіті проаналізовано результати випробувань вступників до магістратури за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2018 році. Ідентифіковано ключові тенденції вступу до магістратури за правничими спеціальностями на базі компаративного аналізу результатів вступу 2017 та 2018 років.

Результати дослідження можуть бути використані Міністерством освіти і науки України та закладами вищої освіти при обґрунтуванні відповідних управлінських рішень.

Презентація «Створення сучасних інструментів освітніх вимірювань як складова вдосконалення якості вищої освіти»

20.02.2019

У презентації показано, що актуальним для України є створення освітніх інформаційно- аналітичних систем (ІАС) третього покоління (ІАС для вивчення освітньої траєкторії особи), які дають змогу встановити взаємозв’язок між результатами впливу вищої освіти на особу та її діяльністю на ринку праці. Це дуже важлива інформація, яка може дати університетам і органам освітньогомуправління обґрунтовані підстави для зміни навчальних програм, зміни підходів у фінансуванні вищої освіти, зміни парадигми «якість вищої освіти» для підвищення конкурентоспроможності галузі у глобальному конкурентному просторі.

Монографія “Актуальні питання реформування освіти в Україні”

26.12.2018

Монографія є результатом наукових досліджень ДНУ «Інститут освітньої аналітики», що забезпечує вирішення одного із найважливіших питань реформування системи освіти – розвитку освітньої статистики, збору, обробки та аналізу освітньої інформації. Серед проблем, які порушуються авторами дослідження, варто виокремити: важливі питання реалізації Концепції «Нова українська школа»; розвиток системи опорних закладів повної загальної середньої освіти; фінансування повної загальної середньої освіти; реформа професійної (професійно-технічної) освіти; розвиток вищої освіти; підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів; академічна мобільність та міграція.

Наукове видання спрямоване на широке коло фахівців в освітній галузі, яких цікавить аналітична статистика та науково обґрунтована оцінка процесу здійснення освітньої реформи в Україні, державних службовців, представників органів місцевого самоврядування і науковців.

Звіт «Контент-аналіз сайтів опорних шкіл»

У звіті описано результати контент-аналізу сайтів опорних шкіл, відповідність їх інформаційного
наповнення сучасним вимогам до відкритості публічної інформації. Представлені результати можна
використовувати для покращення інформаційної політики діяльності опорних шкіл і їхньої
популяризації.

Звіт «Дослідження умов реформування загальної середньої освіти на початку 2018-2019 н. р. в контексті освітньої діяльності вчителів 1 класів»

У звіті описано результати онлайн-опитування учителів 1 класів, яке дозволило з’ясувати рівень
готовності вчителів до викладання за новим Державним стандартом початкової освіти. Представлені
висновки можна використати для удосконалення процесу упровадження нових підходів у новій
українській школі.

Звіт «Вплив соціально-економічного середовища на результати навчання учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів» (І етап дослідження)

04.10.2018

Забезпечення всеохоплюючої якісної освіти напряму пов’язане зі зменшенням впливу соціально-економічних чинників на навчальні результати здобувачів освіти. У звіті представлено результати дослідження загальнодержавного рівня, у межах якого вивчався вплив соціально-економічного походження, достатку родин, місця проживання, навчання тощо випускників загальноосвітніх навчальних закладів на результати їхнього навчання.

Презентація за результатами моніторингу впровадження нових підходів до навчання в початковій школі (ІІ етап) 2017/2018 навчальний рік (Пілот НУШ 1 клас)

15.06.2018

У презентації представлено узагальнену інформацію за результатами опитування тренерів, директорів і вчителів пілотних шкіл – учасників всеукраїнського експерименту, проведеного з 23 травня по 8 червня 2018 року, у межах моніторингу впровадження нових підході до навчання в початковій школі.

Звіт «Діяльність учителів загальноосвітніх навчальних закладів»

24.01.2018

У звіті описано результати проведеного дослідження, в якому з’ясовувалися стартові умови реформування загальної середньої освіти в контексті навчальної діяльності вчителів. Представлено висновки і рекомендації, які можна використати для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення освітнього процесу в закладах освіти.

Звіт «Вплив соціально-економічного середовища на результати навчання учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів» (Другий етап дослідження)

19.01.2018

У звіті описано результати проведеного дослідження, в якому з’ясовувався вплив соціально-економічних чинників на якість освіти випускників закладів загальної середньої освіти. Представлено висновки і рекомендації, які можна використати для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення освітнього процесу в закладах освіти.

Монографія «Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої реформи в Україні»

28.12.2017

Колективна монографія є результатом наукових досліджень Інституту освітньої аналітики, який забезпечує вирішення одного із найважливіших питань реформування системи освіти – розвитку освітньої статистики, збору, обробки та аналізу освітньої інформації. Серед проблем, які порушуються авторами монографії, варто виокремити важливі питання синхронізації системи освіти з потребами ринку праці та справедливого розподілу державних коштів, оцінки ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів на сферу освіти, проблеми удосконалення системи національних освітніх індикаторів ефективності та якості освіти. У дослідженні окреслено концептуальні засади стратегії інформаційно-аналітичного забезпечення управління освітою.

Розрахована на широке коло фахівців в освітній галузі, державних службовців, представників місцевих органів самоврядування, науковців й усіх зацікавлених осіб.

 

Аналітична довідка за результатами моніторингу процесу впровадження нових підходів до навчання у початковій школі (1 клас)

15.12.2017

У довідці представлені результати моніторингового дослідження процесу впровадження нових підходів до навчання в початковій школі (І етап дослідження – анкетування учасників експерименту). Дослідження проводилось у жовтні 2017 року із застосовуванням кількісної стратегії збору даних для отримання статистично надійних даних. Респонденти – регіональні тренери, директори закладів загальної середньої, на базі яких проводиться всеукраїнський експеримент «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти», учителі перших пілотних класів, батьки учнів. Інструментарій дослідження – паперова анкета, загальна кількість анкетованих – 1414 осіб (143 учителі, 84 директори шкіл, 29 регіональних тренерів, 1158 батьків першокласників). За результатами першого етапу моніторингу сформульовано висновки та надано рекомендації.

Аналітична довідка “Функціонування опорних шкіл (за результатами опитування директорів опорних шкіл)”

20.09.2017

В умовах децентралізації одним із пріоритетів реформування загальної середньої освіти є створення опорних шкіл. Мета дослідження полягає у фіксації стану функціонування та аналіз розвитку опорних закладів у сільській місцевості на початковому етапі формування їхньої мережі.

Аналітична довідка “Стан природничо-математичної освіти, матеріально-технічне забезпечення (статистичні дані, аналітичні матеріали за 2016/2017 н. р., 2017/2018 н.р. станом на 18.09.2017 р.)”

10.09.2017

Наведено статистичні дані щодо кількості учнів, які навчаються за природничо-математичним напрямом та поглиблено вивчають предмети природничо-математичного циклу. Дано пропозиції щодо покращення якості шкільної природничо-математичної освіти.

ОСВІТА В УКРАЇНІ (дошкільна, загальна середня, позашкільна). Інформаційно-статистичні матеріали за результатами діяльності у 2016/2017 н. р.

12.08.2017

Наведено статистичну інформацію щодо: фінансування освіти; кількості навчальних закладів та дітей у них за рівнями освіти; фахівців психологічної служби; мови навчання та виховання.

Аналітична довідка “Наповнюваність 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2016/17 н/р)”

16.06.2017

Графічно зображено середню наповнюваність 1-х класів ЗНЗ в розрізі регіонів, за типами місцевості та по Україні в цілому. Проаналізовано розподіл ЗНЗ за середньою наповнюваністю у 1-х класах.

«Функціонування опорних шкіл за результатами опитування директорів опорних шкіл»

25.04.2017

Наведено структуру та організацію опорних шкіл, висвітлено питання кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Представлена інклюзивна освіта в опорних школах.

«Загальноосвітні навчальні заклади Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватні заклади (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

22.04.2017

Узагальнено дані про розподіл та віковий склад учнів, кількість загальноосвітніх навчальних закладів. Наведено відомості про гуртки та секції, організовані ЗНЗ.

«Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмет у денних загальноосвітніх навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, інших міністерствах і відомствах та приватних закладах (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

18.04.2017

Наведено статистичні дані про кількість закладів із переліком іноземних мов навчання. Представлено чисельність учнів, які навчаються за відповідними мовними напрямами.

«Про чисельність та склад педагогічних працівників денних загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

12.04.2017

В інформаційному бюлетені представлено чисельність вчителів у розрізі широкого спектру категорій. Наведено розгалужений розподіл педагогічних працівників за віком.

«Відомості про матеріальну базу денних загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

10.04.2017

В інформаційному бюлетені представлено статистичні дані щодо матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів. Наведено чисельність закладів, оснащених навчальними кабінетами визначеного предметного напрямку.

«Позашкільні навчальні заклади Міністерства освіти і науки України (станом на 01.01.2016 та 01.01.2017)»

05.04.2017

В інформаційному бюлетені представлено загальні відомості про гуртки, групи та вихованців, учнів, слухачів в позашкільних навчальних закладах. Наведено кількість та склад педагогічних працівників (в тому числі і за віковою диференціацією), відомості про матеріально-технічну базу.