Виборча програма кандидата на посаду директора Інституту освітньої аналітики Лондара Сергія Леонідовича

ВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду директора Інституту освітньої аналітики
Лондара Сергія Леонідовича

Спрямованість України на входження в європейський та глобальний освітній і науковий простори вимагає удосконалення підходів до інформаційного-аналітичного забезпечення управлінських рішень, які приймаються центральними органами влади. Нові підходи мають забезпечити прийняття ефективних управлінських рішень та підвищення прозорості процесів трансформування сфери освіти. Такі підходи, зокрема, окреслено в чинному для Інституту освітньої аналітики документі «Стратегія розвитку Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» на 2017-2019 роки», затвердженому Вченою радою Інституту. Стратегія вже почала реалізовуватись у 2017 році і є основою для подальшого планування діяльності та розвитку Інституту в середньостроковому періоді.

Загальна наукова спрямованість Інституту освітньої аналітики
Перспективними пошуковими рамками для планування роботи Інституту є завдання, які необхідно буде виконувати для імплементації положень освітнього законодавства, зокрема Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту» тощо, а також актуальні завдання, які ставляться Міністерством освіти і науки України і вимагають наукового супроводження. Головним результатом діяльності Інституту в найближчі декілька років має стати створення сучасної системи освітньої статистики і аналітики, відпрацювання технологій збору, обробки і зберігання освітніх статистичних даних з використанням комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем.

Стратегічні напрями розвитку наукової діяльності
Наукова та Науково-дослідна діяльність буде розвиватись за напрямами, які є актуальними для Міністерства освіти і науки України. Наукова тематика буде обговорюватись та формуватися у тісній взаємодії з підрозділами Міністерства, формалізуватись через підписання технічного завдання керівництвом профільних департаментів Міністерства. Результати наукових досліджень, у випадку їх схвалення департаментами, будуть використані в практичній роботі Міністерства.
Стратегічними напрямами роботи ДНУ «Інститут освітньої аналітики» є:
– розбудова Державної інформаційно-телекомунікаційної системи управління освітою (ДІСО) з урахуванням потреб центральних та регіональних органів влади, які приймають управлінські рішення у сфері освіти, навчальних закладів, фізичних осіб, які потребують актуальної освітньої інформації; організація засобами ДІСО періодичного моніторингу стану освіти;
– здійснення заходів, спрямованих на удосконалення нормативно-правового забезпечення та формування дієвої системи освітньої статистики і звітності у сфері середньої, дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти;
– проведення прикладних наукових досліджень, розвиток інструментарію освітньої аналітики, яка дає змогу обґрунтувати практичні рекомендації щодо вдосконалення функціонування сфери освіти в Україні, підвищення її якості та ефективності, зокрема через вдосконалення відповідних економічних та фінансових механізмів. Зокрема, дослідження будуть стосуватися імплементації освітньої реформи «Нова українська школа», формування системи статистичних показників з визначення ефективності і якості освіти на різних її рівнях при запровадженні компетентісного підходу, розроблення нового аналітичного освітнього інструментарію, фінансово-економічного обґрунтування управлінських рішень у сфері освіти тощо.
– забезпечення успішного виконання наявних міжнародних проектів у сфері освіти; розширення спектру міжнародних проектів, спрямованих на підвищення інституційної спроможності Інституту;
– реалізація заходів, спрямованих на подальше зміцнення і розвиток фахового потенціалу трудового колективу Інституту, покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників.

Реалізація стратегічних напрямів наукової діяльності буде здійснюватися з використанням інструментарію:
– формування партнерських взаємовідносин з підрозділами МОНУ стосовно обговорення та розв’язання актуальних питань в рамках наукових досліджень;
– проведення періодичного моніторингу стану вітчизняної освіти та видання відповідного бюлетеня;
– створення майданчика на базі Інституту для дискусії між професійними дослідниками стосовно шляхів розв’язання нагальних освітніх проблем через: видання наукового журналу «Освітня аналітика України», відкритий портал, на якому представляються останні аналітичні матеріали, участь у вітчизняних та міжнародних тематичних конференціях, друк наукових статей у авторитетних міжнародних виданнях;
– участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у сфері освіти, взаємодіючи з Міністерством освіти і науки України та комітетом Верховної ради України з питань науки і освіти
– налагодження та розвиток партнерських стосунків з іноземними установами, громадськими організаціями, що здійснюють діяльність у галузі освіти.

Підвищення фахового рівня наукових кадрів забезпечуватиметься через:
– створення творчої атмосфери в Інституті для особистісного розвитку персоналу (семінари, обмін досвідом, круглі столи тощо), науковий обмін фахівців з провідними профільними науковими установами;
– розроблення та реалізація заходів з підвищення англомовної та ІКТ компетентності науковців;
– запрошення відомих вчених з лекціями, майстер-класами щодо освоєння нового інструментарію наукових досліджень в освітній сфері, зокрема щодо розроблення ефективних інформаційно-телекомунікаційних технологій збору, передачі, обробки, зберігання та розповсюдження освітньої інформації;
– створення можливостей для організації зарубіжного стажування кращих науковців;
– перепідготовка та підвищення кваліфікації наукових працівників за тематикою Інституту в рамках програм післядипломної освіти;
– ініціювання Вченою радою Інституту відкриття аспірантури;

Міжнародна наукова співпраця передбачає:
– результативну участь персоналу Інституту у міжнародних проектах, залучення до Інституту додаткових коштів з грантових джерел, які спрямовуються на додаткове до заробітної плати підвищення доходів ефективно працюючих науковців;
– різнобічну підтримку пошуку та ініціації науковцями Інституту міжнародних проектів;
– збільшення кількості публікацій у зарубіжних виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, Web of Science та ін.), започаткування паралельних випусків журналу «Освітня аналітика України» англійською мовою.

Удосконалення матеріально-технічного забезпечення науково-дослідної роботи здійснюватиметься через:
– посилення контролю за раціональним використанням бюджетних коштів;
– розширення джерел фінансування Інституту, зокрема за рахунок активізації участі персоналу в міжнародних проектах;
– удосконалення системи матеріального стимулювання наукових співробітників;
– розвиток матеріально-технічної бази й забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці співробітників;
– систематичне оновлення технічних засобів, використання сучасного програмного забезпечення;
– запровадження енергоощадних технологій.

Реалізація визначених у програмі пріоритетів потребує активної, творчої роботи та консолідації зусиль колективу Інституту. Втілення пропонованої програми дасть змогу примножити здобутки Інституту, покращити фаховий рівень та матеріальний стан кожного з його працівників, забезпечити престиж Інституту освітньої аналітики в Україні й за кордоном.

Розміщено 01.01.2018