матеріали

Звіт «Аналітичне дослідження результатів вступних випробувань на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2018 році»

01.10.2018

У звіті проаналізовано результати випробувань вступників до магістратури за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» у 2018 році. Ідентифіковано ключові тенденції вступу до магістратури за правничими спеціальностями на базі компаративного аналізу результатів вступу 2017 та 2018 років.

Результати дослідження можуть бути використані Міністерством освіти і науки України та закладами вищої освіти при обґрунтуванні відповідних управлінських рішень.

Презентація «Створення сучасних інструментів освітніх вимірювань як складова вдосконалення якості вищої освіти»

20.02.2019

У презентації показано, що актуальним для України є створення освітніх інформаційно- аналітичних систем (ІАС) третього покоління (ІАС для вивчення освітньої траєкторії особи), які дають змогу встановити взаємозв’язок між результатами впливу вищої освіти на особу та її діяльністю на ринку праці. Це дуже важлива інформація, яка може дати університетам і органам освітньогомуправління обґрунтовані підстави для зміни навчальних програм, зміни підходів у фінансуванні вищої освіти, зміни парадигми «якість вищої освіти» для підвищення конкурентоспроможності галузі у глобальному конкурентному просторі.

Монографія “Актуальні питання реформування освіти в Україні”

26.12.2018

Монографія є результатом наукових досліджень ДНУ «Інститут освітньої аналітики», що забезпечує вирішення одного із найважливіших питань реформування системи освіти – розвитку освітньої статистики, збору, обробки та аналізу освітньої інформації. Серед проблем, які порушуються авторами дослідження, варто виокремити: важливі питання реалізації Концепції «Нова українська школа»; розвиток системи опорних закладів повної загальної середньої освіти; фінансування повної загальної середньої освіти; реформа професійної (професійно-технічної) освіти; розвиток вищої освіти; підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів; академічна мобільність та міграція.

Наукове видання спрямоване на широке коло фахівців в освітній галузі, яких цікавить аналітична статистика та науково обґрунтована оцінка процесу здійснення освітньої реформи в Україні, державних службовців, представників органів місцевого самоврядування і науковців.

Звіт «Контент-аналіз сайтів опорних шкіл»

У звіті описано результати контент-аналізу сайтів опорних шкіл, відповідність їх інформаційного
наповнення сучасним вимогам до відкритості публічної інформації. Представлені результати можна
використовувати для покращення інформаційної політики діяльності опорних шкіл і їхньої
популяризації.

Звіт «Дослідження умов реформування загальної середньої освіти на початку 2018-2019 н. р. в контексті освітньої діяльності вчителів 1 класів»

У звіті описано результати онлайн-опитування учителів 1 класів, яке дозволило з’ясувати рівень
готовності вчителів до викладання за новим Державним стандартом початкової освіти. Представлені
висновки можна використати для удосконалення процесу упровадження нових підходів у новій
українській школі.

Звіт «Вплив соціально-економічного середовища на результати навчання учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів» (І етап дослідження)

04.10.2018

Забезпечення всеохоплюючої якісної освіти напряму пов’язане зі зменшенням впливу соціально-економічних чинників на навчальні результати здобувачів освіти. У звіті представлено результати дослідження загальнодержавного рівня, у межах якого вивчався вплив соціально-економічного походження, достатку родин, місця проживання, навчання тощо випускників загальноосвітніх навчальних закладів на результати їхнього навчання.

Звіт «Діяльність учителів загальноосвітніх навчальних закладів»

24.01.2018

У звіті описано результати проведеного дослідження, в якому з’ясовувалися стартові умови реформування загальної середньої освіти в контексті навчальної діяльності вчителів. Представлено висновки і рекомендації, які можна використати для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення освітнього процесу в закладах освіти.

Звіт «Вплив соціально-економічного середовища на результати навчання учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів» (Другий етап дослідження)

19.01.2018

У звіті описано результати проведеного дослідження, в якому з’ясовувався вплив соціально-економічних чинників на якість освіти випускників закладів загальної середньої освіти. Представлено висновки і рекомендації, які можна використати для прийняття управлінських рішень щодо удосконалення освітнього процесу в закладах освіти.

Монографія «Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої реформи в Україні»

28.12.2017

Колективна монографія є результатом наукових досліджень Інституту освітньої аналітики, який забезпечує вирішення одного із найважливіших питань реформування системи освіти – розвитку освітньої статистики, збору, обробки та аналізу освітньої інформації. Серед проблем, які порушуються авторами монографії, варто виокремити важливі питання синхронізації системи освіти з потребами ринку праці та справедливого розподілу державних коштів, оцінки ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів на сферу освіти, проблеми удосконалення системи національних освітніх індикаторів ефективності та якості освіти. У дослідженні окреслено концептуальні засади стратегії інформаційно-аналітичного забезпечення управління освітою.

Розрахована на широке коло фахівців в освітній галузі, державних службовців, представників місцевих органів самоврядування, науковців й усіх зацікавлених осіб.

 

Аналітична довідка “Функціонування опорних шкіл (за результатами опитування директорів опорних шкіл)”

20.09.2017

В умовах децентралізації одним із пріоритетів реформування загальної середньої освіти є створення опорних шкіл. Мета дослідження полягає у фіксації стану функціонування та аналіз розвитку опорних закладів у сільській місцевості на початковому етапі формування їхньої мережі.

Аналітична довідка “Стан природничо-математичної освіти, матеріально-технічне забезпечення (статистичні дані, аналітичні матеріали за 2016/2017 н. р., 2017/2018 н.р. станом на 18.09.2017 р.)”

10.09.2017

Наведено статистичні дані щодо кількості учнів, які навчаються за природничо-математичним напрямом та поглиблено вивчають предмети природничо-математичного циклу. Дано пропозиції щодо покращення якості шкільної природничо-математичної освіти.

ОСВІТА В УКРАЇНІ (дошкільна, загальна середня, позашкільна). Інформаційно-статистичні матеріали за результатами діяльності у 2016/2017 н. р.

12.08.2017

Наведено статистичну інформацію щодо: фінансування освіти; кількості навчальних закладів та дітей у них за рівнями освіти; фахівців психологічної служби; мови навчання та виховання.

Аналітична довідка “Наповнюваність 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2016/17 н/р)”

16.06.2017

Графічно зображено середню наповнюваність 1-х класів ЗНЗ в розрізі регіонів, за типами місцевості та по Україні в цілому. Проаналізовано розподіл ЗНЗ за середньою наповнюваністю у 1-х класах.

«Функціонування опорних шкіл за результатами опитування директорів опорних шкіл»

25.04.2017

Наведено структуру та організацію опорних шкіл, висвітлено питання кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Представлена інклюзивна освіта в опорних школах.

«Загальноосвітні навчальні заклади Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватні заклади (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

22.04.2017

Узагальнено дані про розподіл та віковий склад учнів, кількість загальноосвітніх навчальних закладів. Наведено відомості про гуртки та секції, організовані ЗНЗ.

«Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмет у денних загальноосвітніх навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, інших міністерствах і відомствах та приватних закладах (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

18.04.2017

Наведено статистичні дані про кількість закладів із переліком іноземних мов навчання. Представлено чисельність учнів, які навчаються за відповідними мовними напрямами.

«Про чисельність та склад педагогічних працівників денних загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

12.04.2017

В інформаційному бюлетені представлено чисельність вчителів у розрізі широкого спектру категорій. Наведено розгалужений розподіл педагогічних працівників за віком.

«Відомості про матеріальну базу денних загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

10.04.2017

В інформаційному бюлетені представлено статистичні дані щодо матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів. Наведено чисельність закладів, оснащених навчальними кабінетами визначеного предметного напрямку.

«Позашкільні навчальні заклади Міністерства освіти і науки України (станом на 01.01.2016 та 01.01.2017)»

05.04.2017

В інформаційному бюлетені представлено загальні відомості про гуртки, групи та вихованців, учнів, слухачів в позашкільних навчальних закладах. Наведено кількість та склад педагогічних працівників (в тому числі і за віковою диференціацією), відомості про матеріально-технічну базу.